کد متلب المان محدود برای المان خرپا (Truss)

کد متلب المان محدود برای المان خرپا (Truss) پیدایش روش اجزاء محدود به حل مسائل پیچیدهٔ الاستیسیته و تحلیل سازه‌ها در مهندسی عمران و هوافضا برمی گردد. این روش حاصل کار الکساندر هرنیکوف و ریچارد کورانت می‌باشد. در این بسته کد حل به روش المان محدود(Finite Element Method) برای المان خرپا با متلب موجود است