کد انتقال حرارت پایا در حالت دو بعدی با فرترن

کد انتقال حرارت پایا در حالت دو بعدی با فرترن در این پروژه پژوهشی ابتدا معادله انتقال حرارت گسسته سازی و برای حل عددی از روش ژاکوبی بهره میبریم.