کالیبراسیون دوربین با استفاده از متلب

کالیبراسیون دوربین با استفاده از متلب در این پروژه کالیبراسیون دوربین به صورت ثابت با استفاده از الگوی سه بعدی شطرنجی و افکنش پرسپکتیو از فضای سه بعدی به صفحه تصویر صورت میگیرد. ماتریس پارامترهای داخلی و پارانترهای خارجی دوربین و پارامترها محاسبه میشوند.در کالیبراسیون ثابت تمام پارامترهای دوربین ثابت نگه داشته داشته میشوند و عمل کالیبراسیون فقط یکبار صورت میگیرد. این روش در اغلب موارد تصاویری را مورد بررسی قرار میدهد که دارای زاویه نوری دقیقی هستند. تمام پارامترهای دوربین از طریق فرایند بهینه سازی و به صورت خطی یا غیرخطی از روی خواص هندسی تصاویر به صورت کمی محاسبه میشود. کد متلب به بسته آموزشی ضمیمه شده است.