چرخۀ تبدیل پول نقد منفی

چرخۀ تبدیل پول نقد منفی تنظیم جمع آوری حساب های قابل وصول و پرداخت قابلیت پرداخت ها یک تعیین کنده ی مهم در اینکه آیا یک کارخانه از لحاظ نقدی غنی یا ضعیف است، می باشد. برای مثال، یک افزایش در سرمایۀ کاری شبکه (یعنی دارائی جاری- بدهکاری های جاری) به صورت ضروری به معنی یک افزایش در قابلیت تبدیل به پول نمی باشد. یک دلیل این است که افزایش در سرمایۀ کاری شبکه اغلب از افزایش در دارائی های عامل، شبکه ای از افزایش در بدهکاری های عامل، نتیجه می شود. این دارائی های عامل، مثل حساب های قابل وصول یا در فهرست دارایی، معمولاً در عملیات ها برابر می شوند، و کارخانه های به طور معمول آنها را تبدیل به پول نقد (قبل از موقع) برای پرداخت صورتحسابها نمی کنند، و معمولاً با دارائی های مالی قابل تبدیل، مثل پول نقد و امنیت های بازاریابی، پرداخت می شوند. بنابراین، ما می توانیم با استفاده از فقط دارایی های مالی قابل تبدیل به پول نقد بدهکاری کارخانه را ارزیابی کنیم. بعلاوه، اعسار حقوقی معمولاً وقتی نتیجه می شود که کارخانه ها در سرویس وظایف بدهی یا بدهکاری فراخوان در زمان، شکست بخورند. ما می توانیم قابلیت تبدیل به پول نقد را نسبتاً درست با توجه به تفاوت میان دارایی های مالی قابل تبدیل و بدهکاری های فراخوانده شده، تخمین بزنیم، که به عنوان تعادل قابل تبدیل شبکه از آن یاد می شود. تعادل قابلیت تبدیل به پول نقد شبکه در واقع بخشی از سرمایۀ در حال کار شبکه می باشد. این پژوهش در 16 صفحه تنظیم شده است