چارچوب SOA برای مراقبت سلامت از راه دور سالخوردگی با استفاده از شبکۀ سنسور بی سیم (مخابره ای)

چارچوب SOA برای مراقبت سلامت از راه دور سالخوردگی با استفاده از شبکۀ سنسور بی سیم (مخابره ای) سیستم مراقبت سلامت از راه دور به طور گسترده در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت استفاده می شود. پیشرفت سریع در تکنولوژی های شبکه و توانایی مندی وب حساس (SWE) دست یای در هر زمان و هرمکان دادۀ مراقبت سلامتی را فراهم می آورند. این مقاله چهارچوبی را که موضوعات فوق را ذکر می کند، پیشنهاد می نماید. چهارچوب پیشنهاد شده شامل شبکۀ سنسور بدن بی سیم (WBSN)، معماری جهت یافتۀ خدمت (SOA) و خدمات وب برای فراهم آوری خدمات سلامت به پزشکان، مراقبت دهنده ها و بیماران، می باشد. در جهت ذکر موضوعات پنهانی دادۀ سلامت حساس، چهارچوب پیشنهاد شده از نقش مبتنی بر تکنیک اجازه برای تنظیم قوانین و تصمیم به اجازه دادن یا رد کردن درخواست دسترسی کاربرد، استفاده می کند. چهارچوب پیشنهاد با استفاده از جاوا، اجرا می شود. نتایج تجربی نشان می دهند که چهارچوب SOA پیشنهاد شده، سرویس کیفیت عالی را با زمان پاسخ گویی متوسط ms237/0 و توان عملیاتی %87، تضمین می کند. جامعۀ سالخوردۀ خواهان توجه فوری و خدمات حمایتی برای فراهم آوردن مراقبت فرد مسن تنها د خانه، می باشد. دولت پیشرفت چنین خدماتی را برای تطابق دادن با نیاز خاص شهروندان سالخورده، سرعت می بخشد. پیشرفت سریع شبکۀ سنسور بی سیم (WSN)، استفاده از سنسورهای کوچک، کم وزن روی بدن بیمار را امکان پذیر می سازد. سنسورهای زیست شیمی بدون سیم قابل پوشیدن برای پوشیدن آسان هستند و تحرک بیمار را محدود نمی کنند. روند مراقبت سلامت موجود، سلامت بیمار را مشاهده می کند و داده را به صورت دستی در ورقۀ نمودار- جدول بیمار ذخیره می کند. این روش مشاهده موجب هزینۀ بالای نگهداری می شود و نیاز به فضای بیش تر، نیروی انسانی بیش تر دارد و موجب عملکرد ضعیف می شود. سرویس مشاهدۀ سنسور و مراقبت سلامت فراگیر، نگهداری و تحویل دادۀ سلامت را همچون خدمات فراهم می آورد. مراقبت سلامت از راه دورب از وب و اینترنت برای ارائۀ هم خدمات بالینی و هم خدمات غیربالینی استفاده می کند. سرویس وب در معماری جهت یافتۀ سرویس (SOA) مشکل عملی شدن برای تبادل اطلاعات پزشکی را حل می کند. مراقبت سلامت از راه دور می تواند در محدودۀ وسیعی از دیابت، سرطان و ناتوانی جسمی به کار رود. Juan M.Corchado et al یک طرح سیستم مشاهده از راه دور برای افراد وابسته در مناطق دور افتاده را پیشنهاد داد. روش جهت یافتۀ خدمت هوایی برای تکمیل دادۀ سنسورهای زیست شیمی و خودکار استانداردهای ارتباطی متفاوت در یک محیط پراکنده استفاده شدند. حضور node، مشاهدات و ارتباطات نود به نود با استفاده روش SOA امکان پذیر شدند. زمان پاسخ گویی و تشخیص نادرست بیش تر از تصمیم گیری خودکار، متمرکز شدند. ارتباط ند به ند، زمان پردازش و مصرف انرژی را افزایش می دهد. این پژوهش در 14 صفحه تنظیم شده است.