پروژه آموزشی فرترن برای محاسبات یک فروشگاه

پروژه آموزشی فرترن برای محاسبات یک فروشگاه شرکتی برای فروش بیشتر محصولات خود اقدام به دادن تخفیف به مشتریان خود بر اساس قیمت واحد اجناس و نیز تعداد خریداری شده از یک جنس می نماید.برنامه حاضر تعداد جنس خریداری شده یک مشتری و قیمت واحد آن جنس را از ورودی میخواند و قیمت کل قبل از تخفیف، مبلغ تخفیف و قیمت کل بعد از تخفیف را بر اساس جدول اجناس چاپ و محاسبه میکند. فایل فرترن و پاورپوینت توضیحاتی آن به ضمیمه پیوست شده است.