پدیده ترموسیفون و انواع آن

پدیده ترموسیفون و انواع آن ترموسیفون به پدیده‌ای گفته می‌شود که سیستم فاقد هرگونه پمپ برقی یا مکانیکی است و جهت جابجایی آب با استفاده از گرمای خورشید مایع جابجا می‌شود. مشکل عمده این سیستم پدیده یخ زدگی در فصول سرد سال هست. چکیده گردش همرفتی یک سیال که در یک سیستم بسته اتفاق بیفتد، جایی که سیال سرد به‌جای سیال گرم در همان سیستم جایگزین می‌گردد، ترموسیفون نامیده می‌گردد. این سامانه درواقع یک چرخهٔ جابجایی طبیعی است. در این سامانه، مرحله جذب انرژی می‌تواند به‌صورت متصل به ساختمان و یا کاملاً در محیطی جداگانه صورت گرفته و حرارت جذب‌شده توسط کانال به فضای موردنظر هدایت و در مکان مناسبی مانند دال بتنی یا انباره سنگی که معمولاً بالاتر از سطح جذب‌کننده قرار دارد، ذخیره گردد. این پژوهش در 30 صفحه تنظیم شده و در نگارش آن از 12 منبع معتبر انگلیسی استفاده شده است.