پاسخ سیستم‌های مرتبه اول به انواع ورودی ها در متلب

پاسخ سیستم‌های مرتبه اول به انواع ورودی ها در متلب در این پروژه پاسخ سیستم به ازای ورودی های مختلف رسم شده است. پاسخ به ورودی های ضربه، پله و شیب با دستورات خاص متلب به دست می آیندآما پاسخ به ورودی های دیگری نظیر نمایی سینوسی یا دیگر توابع دستور مستقیم ندارد در این پروژه پاسخ سیستم های مرتبه اول به ورودی های مختلف در نظر گرفته شده است. همچنین دو حالت برای رسم پاسخ ها در نظر گرفته شده است، با در نظر گرفتن شرایط اولیه و بدون آن. همچنین در این پروژه موضوعات دیگری مانند استخراج فضای حالت از رو تابع تبدیل، رسم نمودار حالت های فضای حالت، کد های مربوط به رسم نمودار نیز گنجانده شده است. تحلیل هر کدام از پاسخ ها با استفاده از یک مثال انجام شده است تا خواننده بتواند با استفاده از مثال شبیه سازی شده، تحلیل ها را بهتر درک کند.برای انجام پروژه های بیشتر به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.