ویژگی مایعات در مباحث مکانیک سیالات پیشرفته

ویژگی مایعات در مباحث مکانیک سیالات پیشرفته روشهای ویژه برای ارائه در این فصل برای انتخاب روشهایی است که به راحتی، مورد استفاده قرار می گیرند، یعنی روشهای ساده ای که دارای صحت کافی برای استفاده عمومی می باشند. درصوتیکه مقادیری که دارای صحت بالایی هستند مورد نیاز باشد، در اینصورت متن های تخصصی در مورد برآورد خاصیت های فیزیکی باید مورد کنکاش قرار گیرند؛ همانند بررسی های صورت گرفته توسط رید و همکارن (1987)، بریستنزاجر (1971)، استربیک و همکاران (1979)، آلچمی (1983)(1985). بررسی سریع صحت احتمالی روشهای ویژه را می توان با استفاده از آنها برای برآورد خاصیت ترکیبات مشابه، که برای آنها مقادیر تجربی در دسترس می باشد انجام داد. تکنیک های مورد استفاده برای پیشگویی، همچنین برای همبستگی، برون یابی و درون یابی مقادیر تجربی مفید می باشند. تکنیک های همبخشی گروهی، که بر اساس دیدگاه خاصیت های فیزیکی ویژه یک ترکیب است را می توان در نظر گرفت که از هم بخشی اتم های تشکیل دهنده، گروها و اتصالات، هم بخشی تعیین شده از داده¬های تجربی ایجاد شده است؛ فراهم کردن روشهای ساده و راحت برای طراح به منظور برآورد خاصیت فیزیکی؛ تنها نیازمند اطلاعاتی در مورد فرمول ساختاری ترکیب می باشد. استفاده از متدهای پیش بینی براساس خاصیت کاهش یافته (حالات مربوطه)؛ که مقادیر را برای خاصیت-های مهم در دسترس قرار می دهد؛ یا اینکه می تواند با صحت کافی برآورد شود نیز کاربردشان راحت بوده و سودمند می باشند؛ نظریه استربک (1979) مشاهده شود. این پژوهش در 24 صفحه با تیترهای زیر تنظیم شده است. چگالی مایعات و مثال حل شده چکالی گاز و بخارات گرانروی مایعات و مثال حل شده تغییرات گرانروی در برابر درجه حرارت و مثال حل شده مخلوط ها و گازها رسانندگی گرمایی و مثال حل شده ظرفیت گرمایی ویژه و مثال حل شده استثناهای قانون 18/84 و مثال حل شده آنتالپی تبخیر ( گرمای لاتنت)