ويژگي هاي توسعه شخصيتي در بزرگسالي

ويژگي هاي توسعه شخصيتي در بزرگسالي صفات شخصيتي عموماً به عنوان الگوهاي نسبتاً پايدار از افكاري بيان نموده، كه طي آن احساسات و رفتارهاي افراد از يكديگر بصورت متمايز تعريف شده است. توسعه و تكامل ويژگي هاي شخصيتي به طور كلي در دو كلمه "نسبتاً پايدار" نهفته شده است كه بايد بر روي آن مطالعه صورت گيرد تا معماي مربوط به آن حل گردد. در طول اكثر سال ها، فرض ضمني كه شامل چشم پوشي از صفات "پايدار به اندازه كافي" بود، صورت گرفت كه منجر به چشم پوشي از توسع گرديد. اخيراً، سوالات متداولي در مورد توسعه متنوع¬تر صفات پيش آمده است كه اين امر به علت وجود يك توده عظيم اطلاعاتي انجام گرديد كه طي مطالعات به اين نتيجه رسيدند كه صفات شخصيتي تغيير پيدا كرد. پاسخگوئي به تغيير و تداوم مربوط به اين امر همراه با سوالات متنوع تر در اين فصل صورت گرفته و بر روي آن متمركز شده ايم. بخش اول ما سوال اساسي را طرح مي كند، كه منظور ما از تغيير و تداوم چيست؟ در اين ضمينه،منظور ضمينه تغيير و تداوم آنچه كه قابل تعريف است، به دنبال آن ما نيز يافته هاي مربوط به هر نوع تداوم / تغيير را بررسي مي نمائيم. پس از آن در راستاي پاسخگوئي به 3 پرسش مرتبط قدم خواهيم برداشت و به دنبال آن تلاش خواهيم نمود. اول اينكه، چرا صفات شخصيتي سازگار است؟ دوم اينكه، چرا صفات شخصيتي را تغيير دهيد، كه اين امر بخصوص در دوران بزرگسالي رخ مي دهد؟ و سوم چرا صفات شخصيتي بيشتر از عملكرد آنها تغيير مي نمايد؟ در طول اين مسير، از عملكردهاي تئوري و همچنين تجربي عمده اي كه در مورد رشد شخصيتي در دست داشته، استفاده خواهيم نمود. این تحقیق پژوهشی در 57 صفحه با تیترهای زیر تنظیم شده است. انواع استمرار و تغييرات مشاهده شده تحقيقات پژوهشي ساختار تداوم/ تغيير رتبه، سفارش سازگاري / تغيير تغييرات ميانگين سطح تداوم Ipsative تفاوت هاي فردي در ايجاد تغييرات شخصيت هاي قاطع (انسجام شخصيتي) تراكنش هاي فردي/ محيطي چرا ويژگي هاي شخصيتي با سن تغيير پيدا مي كند؟