نوآوری استراتژیک و علم آموزش

نوآوری استراتژیک و علم آموزش کارآفرینی در نادرترین شرکت سهامی یک صلاحیت است. افسوس، عدم وجود آن منجر به کمیابی بسیاری از شرکت ها شده است. در یک محیط اقتصادی که با تغییر چشمگیری مشخص شده است، توانایی کشف فرصت های پدیدار با اقدام و یادگیری از آزمایشات استراتژیک برای بقا بیش از همیشه حیاتی است. آزمایش استراتژیک سرمایه گذاری مخاطره آمیز جدید درون یک شرکت تاسیس شده است. این یک شرط (بندی) چند ساله در یک صنعت ضعیف است که هیچ فرمول مشخص برای سود ندارد. مشتریان احتمالی فرصت های محض هستند. طرح های اعتبار حدس زده می شوند و فعالیت هایی که منجر به نتایج سودآور می شوند نامشخص هستند. اکثر مدیرانی که با آزمایشات استراتژیک سروکار دارند متفق هستند که عامل کلیدی برای موفقیت، یادگیری سریع است. در مسابقه ای برای تعیین صنعت در حال ظهور، رقیبی که اول یاد می گیرد برنده می شود. متاسفانه، عادات موجود در فرایند طرح ریزی معمولی آموزش را غیرفعال می کند. یک رویکرد بهتر، طرح متمرکز بر تئوری متفاوت از طرح ریزی سنتی در شش فقره است. این پژوهش در 20 صفحه با تیترهای زیر تنظیم شده است. مقدمه نیاز به نوآوری استراتژیک نوآوری راهبردی طرح مرسوم ADI رسم دیاگرام تاثیر چرخه برنامه ریزی معمولی پیش بینی آینده نامعلوم از تئوری کلامی به نمودار حرکت برروی لبه جهان شناخته شده