نظریه یکپارچه فعالیت فیزیکی، آمادگی جسمانی و سلامت

نظریه یکپارچه فعالیت فیزیکی، آمادگی جسمانی و سلامت علیرغم وضعیت اجتماعی اقتصادی، قومیت یا فرهنگ فرد، هدف رایج اکثر افراد، سالم زندگی کردن و زندگی پربار و صلح آمیز است. همانطور که در تعدادی از فصل های این کتاب اثبات شده است، داشتن سبک زندگی از لحاظ فیزیکی فعال می تواند بطور قابل توجهی به این هدف کمک کند. چالش اصلی برای بسیاری از افراد از تمامی سنین فعال بودن برای ارتقاء سلامت است. هرچند فعالیت منظم ضروریست، برای تضمین سلامت بهینه کافی نیست. بنابراین، لازم است طرح فعالیت فیزیکی بهداشت گرای یک فرد به برنامه سلامتی عمومی که شامل انواع رفتارهای بهداشتی دیگر از جمله رژیم غذایی سالم، اجتناب از توتون، عدم استفاده از الکل یا داروها و کنترل استرس است، انجام شود. طرح فعالیت با تغییر شرایط زندگی، در مدرسه بودن، تغییر شغل، انتقال از یک اجتماع به دیگری، ازدواج، بچه دار شدن، بهبود بیماری و بازنشستگی تغییر می کند. در این فصل، موضوعات و چالش های کلیدی را ارائه می دهیم که یک شخص به هنگام تلاش برای ادغام طرح فعالیت فیزیکی بهداشت گرا به محیط تحت سلطه تکنولوژی که به طرز چشمگیری نیاز به مصرف انرژی را کم می کند،با آنها مواجه می شود. همچنین برخی از استراتژی های نحوه ی برخورد با این چالش ها را ارائه می دهیم. این پژوهش در 32 صفحه با تیترهای زیر تنظیم شده است. فعالیت فیزیکی دربرابر عدم فعالیت ارزش جهانی دربرابر پیامدهای مخرب ارزش جهانی سبک زندگی از لحاظ فیزیکی فعال چالش های فن آوری صرفه جویی در کار توسعه و اجرای برنامه های فعالیت فیزیکی توسعه مهارت ها، نگرش ها و دانش فعالیت فیزیکی خوب دو رویکرد برای برنامه های فعالیت فیزیکی غلبه بر موانع برای دستیابی به سبک زندگی فعال نیاز به تغییر برنامه فعالیت با تکامل زندگی ادغام فعالیت بدنی با سایر رفتارهای بهداشتی برای سلامت مطلوب به حداکثر رساندن فواید و به حداقل رساندن خطرات