نجات ريبوزوم در باكتري

نجات ريبوزوم در باكتري بطور كلي ريبوزوم ها از سنتز پروتئين تحت شرايط مختلف باقي مانده، كه بصورت تصادفي يا برنامه ريزي شده مي باشد. در حالي كه بسياري از آنها در تنظيم ژني نقشه داشته، برخي از آنها نيز توسط سيستم سلولي نجات مي يابند. ريبوزوم ها در انتهاي mRNA3' ژني كه فاقد كد توقف ميباشد حضور داشته (non-stop mRNA) و توسط tmRNA پيامرسان (ترجمه واسطه اي) نجات خواهند يافت كه در اين امر پروتئين واسطه اي SmpB نيز نقش دارد. طي فرآيند ترجمه انتقالي، tag تخريبي به انتهاي ترمينال C پلي پپتيد كوتاه چسبيده كه از طرف mRNA كوتاه به منظور جلوگيري از تجمعات اضافي سلولي، خواهد چسبيد فرايند ترجمه (ترانس) در طيف گسترده اي از فعاليت هاي سلولي نقش داشته كه خصوصاً در شرايط خاص و استرس زا بيشتر نقش آن محسوس خواهد بود. سيستم ترجمه ترانس در سطح جهاني در حوزه باكتريايي وجود دارد، هر چند كه در تمامي سلول هاي باكتريايي مورد نياز نبوده و ضروري نيست. امروزه به اين نتيجه رسيده اند كه دو سيستم ديگري وجود داشته، كه يكي از آنها به پروتئين هاي كوچك مربوط گرديده ArFA، با RF2 و ديگري شامل (ARFB)Yae]، فاكتور نوع يك كه عامل آزاد محسوب گرديده كه در رهايي ريبوزوم هاي اشرشياكلي شركت نموده و كمك خواهد كرد. بنابراين، اكثر گونه هاي باكتريايي داراي سيستم هاي چندگانه بوده تا بتوانند در برابر وقايع مختلف مربوط به ترجمه مقابله نمايند. این پژوهش در 35 صفحه و با تیترهای زیر انجام شده است. چکیده مقدمه tmRNA و ترجمه ترانس ساختار و پروتئين هاي اتصالي tmRNA روش هاي متداول ترجمه ترانس اهميت هيدروليز GTP در EF-TU در راستاي انتخاب هدف mRNA انتقال از قسمت A به قسمت P اهمیت فیزیولوژیکی هدف طبیعی ArFa تنظیم بیان Arfa عملکرد Yaej ساختار محلول Yeaj و همچنین ساختار شبه کریستالی Yeaj و ریبوزوم S70 ساير فاكتورهاي نجات تأخير ريبوزومي و تقسيم mRNA تأخير ريبوزومي جهت تنظيم بيان ژن توالي بازدارنده بيان نتايج (بحث و نتيجه گيري)