مقایسه و بررسی الگوریتم های داده کاوی شبکه بیزین و بردار پشتیبان برای تشخیص نفوذ

مقایسه و بررسی الگوریتم های داده کاوی شبکه بیزین و بردار پشتیبان  برای تشخیص نفوذ با رشد سریع شبکه های کامپیوتری و فراگیر شدن اینترنت حملات روی شبکه و بخصوص اینترنت افزایش پیدا کرده است. سیستم های تشخیص نفوذ برای اطمینان از پردازش و ذخیره امن داده ها روی شبکه توسعه داده شده اند. یکی از مهمترین حملات روی شبکه حملات ممانعت از سرویس است. یک شبکه امن باید ویژگی جامعیت داده ها، در دسترس بودن داده ها، درستی اده ها را دارا باشد. که در دسترس بودن داده ها همان مقابله و شناسایی حملات ممانعت از سرویس است. با توجه به روز شدن حملات باید از سیستم های یادگیری در سیستم تشخیص نفوذ استفاده کرد که قابلیت استخراج الگو از حملات قبلی را داشته و بتواند حملات جدید را تشخیص دهد[1]. در این مقاله ما ابتدا روی مجموعه داده پیش پردازش را انجام داده و سپس با استفاده از الگوریتم های مدل و شبکه بیزین و شبکه عصبی مصنوعی که در ادامه آمده است با توجه به پارامتر دقت بهترین الگوریتم را پیشنهاد می کنیم. در این مقاله در بخش اول مقدمه، در بخش دوم اصول و مفاهیم بنیادین، در بخش سوم کارهای مرتبط، در بخش چهارم مدل پیشنهادی و الگوریتم های موردنظر و همچنین پیش پردازش داده ها، در بخش پنجم اجرای مدل و نتایج آوردیم و در آخر با توجه به نتایج، نتیجه گیری کرده ایم. این پژوهش طی 17 صفحه با تیترهای زیر انجام شده است. چکیده مقدمه اصول و مفاهیم بنیادین روش طبقه بندی شبکه بیزین ماشین بردار پشتیبان مدل و شبکه بیزین پیش پردازش داده ها و انتخاب صفات الگوریتم های مدل و شبکه بیزین نتیجه گیری