معاملات ربوی و نقش آن در نظام بانکی ایران

معاملات ربوی و نقش آن در نظام بانکی ایران ربا كه همان بهره يا سود ثابت است ،عامل عمده وجود فقر و شكاف طبقاتي در جامعه به شمارمي آيد. نظام‌های بانكي كه آلوده به ربا هستند ، موجب ورشكستگي واحدهاي توليدي می‌شوند و ازآنجا بيكاري و فقر گسترش پيدا می‌کند ؛ به‌علاوه سبب گران شدن و ايجاد تورم نيز می‌شوند كه به گسترش فقر و شكاف طبقاتي می‌انجامد. يكي از مباني عقيدتي اسلام و نظام اقتصادي مبتني بر اصول اسلام ، تحريم بلاشرط دريافت و پرداخت بهره است. بنابراين ، عمليات بانكداري و مالي بايد بدون بهره صورت گيرد ، و اسلام روش‌هایی را براي جايگزين كردن بهره و نهادهاي اقتصادي مبتني بر آن پيشنهاد می‌کند، كه از آن جمله می‌توان به عقود اسلامي به‌عنوان ابزاري کارآمد اشاره كرد. در اين گزارش سعي شده قراردادها و شیوه‌های اعطاي تسهيلات مورداستفاده نظام بانكي از جهات گوناگون چون تناسب با ماهيت بانك در جايگاه بنگاه خاص اقتصادي، تناسب با ساختار و سازمان‌دهی تشكيلات بانك، تناسب با اهداف و انگیزه‌های مشتريان، اصول حسابداري، روان بودن عمليات، هزینه عمليات ارزيابي شود و در پايان، با استفاده از تجربه بيست سال بانكداري بدون ربای ایران و ساير بانک‌های بدون ربا در جهان، الگويي براي بخش تخصيص منابع بانک‌های تجاري پيشنهاد می‌شود. اين توضيح لازم است كه هدف اين مقاله ، ارزيابي قراردادها و شیوه‌های اعطاي تسهيلات در ارتباط با بانک‌های تجاري است كه در تمام زمینه‌های اقتصادي فعاليت می‌کنند؛ اما بانک‌های تخصصي كه با استفاده از كارشناسان خبره، در حوزه خاصي فعاليت دارند، به اقتضاي تخصصشان، قراردادها و شیوه‌های پرداخت خاص خود را می‌طلبند و چه‌بسا ساختار و سازمان‌دهی ديگري داشته باشند. این تحقیق در 90 صفحه تنظیم گشته است.