معادلات ارتعاشاتی ارابه فرود یک هواپیما

معادلات ارتعاشاتی ارابه فرود یک هواپیما هواپیماها همانند سایر ماشینها از اجزاء اصلی ، فرعی و کمکی مختلفی تشکیل شده اند که توسط اتصال دهنده های گوناگونی مانند پرچ، پیچ، جوش، چسب و ... به یکدیگر متصل می شوند. اجزاء اصلی ساختمان هواپیما عبارتنداز: 1) بدنه،2) بال،3) مجموعه ی دم، 4)پیشرانه، 5) ارابه ی فرود بدنه قسمت اصلی و مرکزی هواپیما است، در واقع میتوان گفت هواپیما روی بدنه شکل می گیرد، وظیفه ی اصلی بدنه اتصال دیگر بخش های تشکیل دهنده ی هواپیما به یکدیگر است. بال هواپيما داراي بيشترين نقش در توليد نيروي برآ يا ليفت (نيروي غلبه كننده بر وزن هواپيما) مي باشد كه هواپيما را در هوا نگه ميدارد. بالها داراي عضو لولائي ديگري در قسمت عقب بال و نزديك به بدنه ميباشند كه فلپ (برآ افزا) ناميده ميشوند. فلپ ها در هنگام برخاست و نشست هواپيما و براي افزايش مقدار نيروي ليفت بال استفاده شده و به سمت پائين باز ميشوند. در بعضي از هواپيماها قسمت جلوئي بال نيز متحرك است كه اسلت ناميده ميشود و براي افزايش مضاعف نيروي توليد شده توسط بال در هنگام نشست و برخاست بكار ميروند. براي كنترل هواپيما و انجام مانورها دو بال كوچكتر در قسمت دم هواپيما نصب گرديده. دم در اغلب موارد داراي يك عضو ثابت افقي (پايدار كننده يا استبيلايزر افقي) و يك عضو ثابت عمودي (پايدار كننده يا استبيلايزر عمودي) است. وظيفه پايدار كننده ها يا استبيلايزر ها پايدار نمودن هواپيما در طول پرواز مستقيم الخط ميباشد. وظيفه استبيلايزر عمودي حفظ پايداري هواپيما در مقابل گردش نوك هواپيما از يك سمت به سمت ديگر ميباشد در حاليكه وظيفه استبيلايزر افقي جلوگيري از بالا و پائين شدن دماغه هواپيماست. این تحقیق در 40 صفحه و با استفاده از معادلات ارتعاشاتی از 7 کتاب معتبر نوشته شده است.