مروری بر مقالات رویکرد جامع تر نیازهای مدیریت امنیت اطلاعات

مروری بر مقالات رویکرد جامع تر نیازهای مدیریت امنیت اطلاعات تكنولوژي اطلاعات بطور فزاينده اي فرصت هاي كسب و كار آنلاين را افزايش داده است. اما اين فرصت ها همچنين موجب ايجاد خطرات جدي در حوزة امنيت اطلاعات نيز شده اند. قبلاً، موارد امنيت اطلاعات در زمينه تكنولوژي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است اما رشد امنيت نيازمند توجه گسترده محققان به اين امر بوده تا اينكه نقش مديريت در مديريت امنيت اطلاعات معين گردد. مطالعات مختلفي، به بررسي نقش هاي مديريتي و فعاليت هاي مربوطه پرداخته اند ولي هيچ يك از آنها تصوير جامعي از اين نقش ها و فعاليت ها براي مديريت موثر اطلاعات ارائه نكرده اند، پس لازم است اطلاعات و دانش كافي دربارة نقشهاي مديريتي متنوع و فعاليت هاي گوناگون ذكر شده در مقالات علمي فراهم گردد تا بتوان مديران را براي استفاده از روش جامع (holistic) در حوزة مديريت امنيت اطلاعات آماده نمود. در اين مقاله، با استفاده از يك مقاله مروري منظم در مورد اين روش، ما مقاله اي در زمينه نقش هاي مديريت در امنيت اطلاعات را تهيه نموده ايم تا از اين طريق فعاليت هاي مديريتي خاصي براي افزايش مديريت امنيت اطلاعات بدست آوريم. ما متوجه شده ايم كه فعاليت هاي بيشماري از مديريه به ويژه، در زمينه توسعه و اجراي امنيت اطلاعات، آگاهي، ترتيب قبول شدن، توسعة موثر و مهم معماري اطلاعات، مديريت فراساختاري IT، مشاغل و تنظيم IT و مديريت منابع انساني تاثير فوق العاده زيادي بر كيفيت مديريت امنيت اطلاعات دارندو بنابراين، اين تحقيق يك تركيب جديدي را به وجود آورده است كه الزام روشي جامع را براي امنيت اطلاعات فراهم نموده و ما روش هايي را به مديران پيشنهاد مي دهيم كه بتوانند بدين وسيله نقش موثري در امنيت اطلاعات ايفا نمايند. اين تحقيق همچنين دريچه هاي جديد زيادي را براي انجام تحقيقات آتي در اين زمينه فراهم مي نمايد. این پژوهش در 31 صفحه با تیترهای زیر تنظیم شده است. چکیده مقدمه روش هاي تحقيقي بررسي و تحليل مقالات تاریخچه بررسی و تحلیل نتایج امنيت اطلاعات و مديريت روش امنيت اطلاعات، آگاهي و تعليم و آموزش امنيت اطلاعات و يكپارچه سازي فعاليتهاي مديريتي و تكنيكي مدیریت امنیت اطلاعات و جنبه های انسانی تنظیم استراتژیکی تجارت و IS/IT و مدیریت امنیت معماری اطلاعات سرمایه گذاری/ تجاری، مدیریت امنیت و درون ساختاری محیط اجتماعی و مدیریت امنیت خلاصه و نتیجه گیری