مدل کنترل دسترسی براساس اعتبار سازمان برای سیستم های محاسباتی ابری خلاصه

مدل کنترل دسترسی براساس اعتبار سازمان برای سیستم های محاسباتی ابری خلاصه مدل های کنترل دسترسی مانند DAC، MAC، RBAC، TBAC، TMAC، DomBAC، وغیره عمدتاً سیاست های امنیتی را برای سیستم های اطلاعاتی حاوی نظارت متمرکز مدلسازی می کنند. علاوه بر این، تنها مجوزها و ممنوعیت¬ها وگاهی اوقات تعهدات را مشخص می کنند. علاوه بر این، به طور کلی اجازه استقرار قواعد فعال، پویا و اقتباس شده را نمی دهند. با این حال، این قواعد در یک محیط ابری که در آن نظارت IT مشترک است، بسیار مفیدند و با سازمانهای مختلف مدیریت می شوند. دراین مقاله، یک مدل جدید برای تعیین چنین سیاست های امنیتی تعیین می کنیم. این مدل کنترل دسترسی براساس اعتبار سازمان (TOrBAC) نامیده می شود که متکی بر استفاده از یک فرمول بازگشتی برای محاسبه شاخص اعتماد است. همچنین کار خود را با استفاده از یک زبان بر اساس منطق مرتبه اول رسمی می کنیم و آنرا به مورد محاسبات ابری (CC) اعمال می کنیم. این پژوهش در 31 صفحه تنظیم شده است.