مدلسازی یک جریان تراکم ناپذیر در فلوئنت

مدلسازی یک جریان تراکم ناپذیر در فلوئنت در مورد نازل‌ها روابط تحلیلی زیادی وجود دارد ولی این روابط تحلیلی اغلب فرضیات زیادی دارند و به طور مستقیم در صنعت به کارنمی روند.بر همین اساس استفاده از CFD برای مدل کردن دقیق نازل‌ها ضروری است.فایل فلودنت به همراه متن ورد 60 صفحه از گزارش انجام کار در ضمیمه بسته آمده است. موارد بررسی‌شده در پروژه: • مدل کردن یک جریان تراکم پذیر • مدل کردن جریان‌ها با سرعت بالا • مقایسه نتایج تحلیلی با نتایج فلوئنت • ارائه مدل لزجت برای یک جریان تراکم پذیر • ارائه نمودارهای سرعت و فشار و تحلیل آن‌ها