محاسبه ماتریس confusion در متلب

محاسبه ماتریس confusion در متلب پارامترهای ارزیابی کلاسیفیکیشن در این ام فایل محاسبه میشوند از جمله نرخ درستی ، نرخ یادآوری ، دقت و معیار F مثبت درست (True Positive -TP) نمونه‌ای است که به کلاس مثبت تعلق دارد و بدرستی کلاس‌بندی شده‌است. مثبت غلط (False Positive -FP) نمونه‌ای است که به کلاس مثبت تعلق دارد و اشتباهی به کلاس منفی تعلق داده می‌شود(اشتباه کلاس‌بندی شده‌است). منفی درست (True Negative -TN) نمونه‌ای است که به کلاس منفی تعلق دارد و بدرستی کلاس‌بندی شده‌است. منفی غلط (False Negative -FN) نمونه‌ای است که به کلاس منفی تعلق دارد و ‌اشتباهی به کلاس مثبت تعلق داده می‌شود. کد متلب ماتریس confusion به بسته ضمیمه شده است.