محاسبه ضرایب تبدیل DFT در متلب

محاسبه ضرایب تبدیل DFT در متلب مهم‌ترین کاربرد FFT، یا تبدیل سریع فوریه، در پردازش سیگنال است؛ که در آن، سیگنال به صورت تابعی از زمان به شدت سیگنال است. همان‌طور که می‌توان (برخی از) توابع را به صورت بسط تیلور از توابع چندجمله‌ای نوشت، می‌توان توابع متناوب را به خوبی بر حسب تابع‌های سینوسی با فاز اولیه و ضریب دلخواه نوشت. حال تبدیل شکل سیگنال به سری فوریه با روش‌های تبدیل سریع فوریه انجام می‌شود. به وسیله تبدیل گسسته فوریه (Discrete Fourier transform - DFT) می‌توان توابع و سیگنال‌های گسسته را از حوزهٔ زمان به حوزهٔ فرکانس (و یا از حوزهٔ مکان به حوزهٔ عدد موج) تبدیل کرد. البته نوعی دیگر از این تبدیل، که با نام تبدیل گسستهٔ فوریه شناخته می‌شود در بررسی الگوریتم‌ها برای ضرب سریع چندجمله‌ای‌ها و پردازش رایانه‌ای سیگنال‌ها استفاده می‌شود. کد متلب به بسته ضمیمه شده است.