محاسبات اطلاعاتی در سیستم سنسورهای شبکه بی سیم(WSNs)

محاسبات اطلاعاتی در سیستم سنسورهای شبکه بی سیم(WSNs) سنسور شبكه بي سيم (WSNs)، توزيع مستقل دستگاه بوده كه توانائي تشخيص و شناسائي سنسورهاي فيزيكي و يا محيطي را دارد. WSNs شامل تغييرات بزرگي بوده است، كه اكثر آنها به دنبال خطاهاي ارتباطي بوده، و همچنين محاسبات در مورد منابع انرژي محدود نيز صورت گرفت. نمونه¬اي از محاسبات اطلاعاتي (CI) در سال هاي اخير با موفقيت اجرا شده كه در راستاي مشخص نمودن تغييراتي اعم از جمع آوري اطلاعات، چرخه انرژي، برنامه كاري، مراقبت هاي اطلاعاتي، توسعه طرح هاي نوري و همچنين موقعيت يابي مورد استفاده قرار گرفته شده است. CI مكانيسم فعالي را طراحي نموده كه شامل عوامل اطلاعاتي بوده و تمامي محيط هاي ديناميك را شامل مي شود. همچنين CI انعطاف پذيري را به ارمغان آورده و رفتار مستقل و نيز پيشگوئي در تغييرات توپولوژي و اختلال ارتباطي را نيز ممكن مي سازد. گرچه، افرادي كه با WSNs كار دارند هميشه بدنبال استفاده از الگوريتم عمومي CI نمي باشند. از طرف ديگر، محققان اين زمينه، تمامي اشكالات و ايردهاي اين زمينه پي نبرده اند. اين مخاطرات اخير باعث ايجاد عدم تطابق در زمينه شناسائي هدف موردنظر خواهد گرديد. در اين مطالعه سعي خواهد شد با شناسائي WSNs و مطعلقات مربوط به آن شكاف ارتباطي برگرديده و تمامي خلا ما از بين رود. مطالعات گسترده ايراد و اشكالهاي مختلف WSNs نيز در اين تحقيق گزارش شده است. همچنين، مباحثي در مورد نياز يا عدم نياز به الگوريتم CI نيز در اين بحث گردآوري شده است. بعلاوه، ارزيابي عمومي در مورد الگوريتم CI نيز صورت گرفته كه از اين امر جهت هدايت WSNs استفاده خواهد شد. این پژوهش کاربردی در 85 صفحه با تیترهای زیر تنظیم شده است. چالش هاي شبكه اطلاعاتي طراحي و استقرار موقعيت يابي جمع آوري اطلاعات و ادغام سنسورها تطبيق انرژي و شاخه سازي برنامه ريزي امنيت اهميت مديريت سرويس نگاهي مختصر بر پارادياگرام CI شبكه طبيعي فاز منطقي الگوريتم هاي تكاملي ازدحام هوش سيستم ايمني مصنوعي تقويت يادگيري (RL) طراحي، گسترش، محل يابي و امنيت گسترش و طراحي مكان يابي امنيت مسيريابي انرژي و گروه بندي زمانبندي، جمع بندي اطلاعات، ادغام سنسورها و مديريت QoS زمانبندي جمع آوري اطلاعات و ادغام سنسورها راهنماي روش CI براي WSNs نتايج و نرم افزارهاي ديگر مربوط به CI در WSNS