لبه یابی تصاویر با استفاده از لاپلاسین گوسی و بررسی اثر پارامترهای مختلف در لبه های اشکار شده

لبه یابی تصاویر با استفاده از لاپلاسین گوسی و بررسی اثر پارامترهای مختلف در لبه های اشکار شده فیلتر لاپلاسین گووسی برای آشکارسازی لبه استفاده می‌شود. ابتدا تصویر با فیلتر گووسی هموارمی‌شود سپس با عبور از فیلتر لاپلاسین لبه ها در تصویر آشکار می‌شود در فیلتر LOG با افزایش سیکما لبه های ضعیف حذف می‌شوند و smoothing بهتر انجام میشود جزئیات بیشتر حذف می‌شود وکلیات در تصویر باقی میماند در نتیجه اشکارسازی بهتری از لبه ایجاد می‌شود. با افزایش کرنل نیز لبه های مهم واصلی به صورت باریک اشکار می‌شود که بهینه است. در فیلتر گووسی هر چه سیکما افزایش یابد جزئیات و لبه های ضعیف بیشتر حذف می‌شوند. کد متلب به همراه توضیحات ورد در بسته ضمیمه شده است.