فیزیولوژی ورزش درمانی

فیزیولوژی ورزش درمانی سفر از دوران بچگی به نوجوانی و سپس بلوغ همراه با تغییراتی در سایز بدن می باشد. اگرچه ریتم و زمان این رشد از نژادی به نژاد دیگر و یا در جنسیت ها متفاوت است، ولی بطور کلی در 8 الی 16 سالگی تودۀ بدنی پسران تقریباً 160% رشد داشته و در همین مدّت دختران 125% رشد نشان می¬دهند. افزایش قد نیز بترتیب در پسران 40% و در دختران 30% خواهد شد. واضح است که همراه با این تغییرات فیزیکی افزایش در مقیاس عملکردهای فیزیکی(ورزشی) نیز روی می دهد. برای مثال در شرایط یکسان در سنین 8 تا 16 سالگی پیک یا بیشینۀ جذب اکسیژن(پیک VO2) در حدود 150% افزایش برای پسران و 80% افزایش برای دختران دارد. به همین ترتیب پیک افزایش نیروی بی هوازی(آن ایروبیک) در دختران 110% و در پسران 180% ، و همچنین نیروی ادراک(grip strength) در دختران 150% و در پسران 225% افزایش می یابد. این پژوهش در 34 صفحه و با تیترهای زیر تنظیم شده است.