علم غذای نوآوری شده (جدید) و تکنولوژی پدید آمده

علم غذای نوآوری شده (جدید) و تکنولوژی پدید آمده تکنولوژی پلاسمای سرد فشار جوی یک تکنولوژی غذای سرد (غیرحرارتی) پدید آمده برای مواد زیستی و غذایی مبرا از آلودگی و میکروبها می باشد. این مطالعه قابلیت اجرای تکنولوژی پلاسمای سرد بسته بندی به عنوان وسیلۀ جدید برای غیرفعال کردن آنزیم ها، را نشان می دهد. نیروی محرکۀ غیرفعال اکسیدی گوجه فرنگی به عنوان مدل آنزیمی در طرز عمل ترشح پلاسمای مانع عایقی در فشار جوی 40، 30 و KV50 تا هوای جوی '5 مورد مطالعه قرار گرفته است. فعالیت آنزیمی برای کاهش هم زمان عمل و هم ولتاژ، کشف شده است، متغیر اولی اثر بیشتری نشان داده است. مدل های جنبشی، درجه- اول و مدل های منطقی با داده های مشاهده شدۀ تجربی برای محاسبۀ پارامترهای مدل، متناسب شده بود. نیروی محرکه غیرفعال آنزیمی به وسیلۀ عمل محاسبه ای پیچیده، به بهترین شکل توصیف شده است. این پژوهش در 13 صفحه با تیترهای زیر انجام شده است. چکیده مقدمه مواد و روش ها آماده سازی عصارۀ خام طرز عمل پلاسما سنجش POD روی محرکه غیرفعال POD تحلیل آماری اثر ولتاژ و عامل زمان روی فعالیت POD مدل جنبشی دسته اول مدل مبتنی بر پراکندگی Weibull مدل منطقی نتیجه گیری