طراحی Vice Assembly با کتیا

طراحی Vice Assembly با کتیا در این پروژه فایل اسمبلی Vice Assembly با کتیا ضمیمه شده است.