طراحی Shaping Machine با کتیا

طراحی Shaping Machine با کتیا در این پروژه فایل اسمبلی Shaping Machine با کتیا ضمیمه شده است.