طراحی Motor Blower با کتیا

طراحی Motor Blower با کتیا در این پروژه فایل اسمبلی Motor Blower assembly با کتیا ضمیمه شده است.