طراحی Flexible با کتیا

طراحی Flexible با کتیا در این پروژه فایل کتیای اسمبلی Flexible به همراه تمامی جزییات آن ضمیمه شده است.