طراحی Double Bearing با کتیا

طراحی Double Bearing با کتیا در این پروژه فایل اسمبلی Double Bearing با کتیا ضمیمه شده است.