طراحی Connector با کتیا

طراحی Connector با کتیا در این پروژه فایل اسمبلی Connector با کتیا ضمیمه شده است.