طراحی Bench vice با کتیا

طراحی Bench vice با کتیا در این پروژه فایل اسمبلی Bench vice با کتیا ضمیمه شده است.