طراحی یک سیستم کنترل مقاوم برای درایور دیسک سخت(HDD) با متلب

طراحی یک سیستم کنترل مقاوم برای درایور دیسک سخت(HDD) با متلب این پروژه طراحی یک سیستم سروو مقاوم برای درایور دیسک سخت(HDD) است. روند طراحی در دیسک سخت به سمت دیسک های با اندازه کوچکتر و ظرفیت بیشتر است. این به این معنی است که عرض کوچکتر مسیر باعث کم شدن خطای تولرانس در موقعیت پیشران های خواندن/ نوشتن می شود. کنترل کننده برای دستیابی به اهداف مورد نظر در صورت وجود تغییرات پارامتری، غیرخطی ها و نویز قابل تنظیم است. از این رو مطلوب است که از روش های طراحی پیشرفته مانند سنتز μ و بهینه سازی H_∞ استفاده شود تا پایداری مقاوم و عملکرد مقاوم سیستم سروو حلقه بسته حاصل شود. پیشران های W/R توسط یک VCM حرکت می کنند که به وسیله جریان icکه خروجی یک تقویت کننده قدرت(PA) است، تغذیه می شود. سیگنال موقعیت واقعی y با سیگنال مرجع yref که موقعیت مطلوب پیشران است، مقایسه می شود. برای ردیابی زیر، مرجع ورودی yref از نظر تئوری اگر صفر است و y(t) به عنوان یک سیگنال خطا می باشد. در عمل، yref باید طوری تنظیم شود که معادل ارائه سیگنال های RRO و NRRO باشد. سیگنال دیجیتالی yr یک مرجع برای ردیابی مطلوب می باشد و در طول حالت جستجو استفاده می شود. سیگنال خطا با استفاده از یک مبدل آنالوگ به دیجیتال نمونه برداری می شود و به عنوان بخشی از یک ورودی کنترل کننده دیجیتالی Kd که معمولا بر روی یک تراشه DSP قرار دارد، عمل می کند. خروجی کنترل کننده به وسیله یک مبدل دیجیتال به انالوگ، به آنالوگ تبدیل می شود و به وسیله یک PA تقویت می شود. ار آنجا که گشتاور موتور، نسبت جریان سیم پیچ صوتی است، تقویت کننده به عنوان یک منبع جریان عمل می کند. سیگنال خارجی td گشتاور اغتشاش حاصل از شوک و لرزش خارجی، نویز تقویت کننده توان، نویز مبدل دیجیتال به آنالوگ، اصطکاک محور یاتاقان و بایاس انعطاف پذیری سیم است. افزایش سرعت محور گردان باعث افزایش شار هوا داخل دیسک می شود که نتیجه آن افزایش گشتاور اغتشاش محرک می شود. اغتشاش یک سیگنال فرکانس پایین با محتوای طیفی کمتر از 500 هرتز است. سیگنال نویز موقعیت η شامل خطاهای کوانتیزه حاصل از نویز دمدولاتور سروو، رزولوشن محدود مبدل آنالوگ به دیجیتال، نویز میانی و نویز پیش تقویت کننده است. نویز تقویت معمولا یک سیگنال فرکانس بالا با محتوی طیفی بیش از یک کیلو هرتز است. از آنجا که PES اندازه گیری شده آغشته به نویز است، PES واقعی، yref-y قابل دسترس نیست. سیستم می تواند به دو شیوه تحقق فضای حالت2 و معرفی اتصالات سیستم در متلب معرفی شود که در فایل mod فرم تعمیم یافته یا تحقق فضای حالت سیستم معرفی شده است یعنی ماتریس های A,B1,B2,C1,C2,D11,D12,D21,D22 معرفی شده اند. محتویات این بسته آموزشی شامل موارد زیر است. مقاله Robust Control of a Hard Disk Drive و ترجمه فارسی گزارش کامل پروژه به همراه نحوه اجرا در 47 صفحه کد متلب پروژه برای درجات مختلف نامعینی بصورت کامل