طراحی چرخ دنده سیکلوئیدی با سالیدورکس و تحلیل دینامیکی آن با آدامز

طراحی چرخ دنده سیکلوئیدی با سالیدورکس و تحلیل دینامیکی آن با آدامز سیکلوئید مکان هندسی یک نقطه از دایره ای که بر روی خط مستقیمی چرخیده و همواره بر آن مماس میباشد. دایره ای را که سیکلویید بوسیله آن تولید میگردد دایره غلتان و خطی که بر آن مماس میباشد خط هادی یا پایه می گویند. برای رسم سیکلویید با توجه به معلوم بودن قطر دایره غلتان (D) بشرح زیر عمل میکنیم. 1- دایره غلتان و خط پایه را که برابر با محیط همان دایره میباشد را رسم میکنیم. 2- دایره غلتان را به چند قسمت مساوی تقسیم میکنیم که در این مسئله به 12 قسمت تقسیم کردیم و از نقاط به مرکز دایره وصل میکنند. 3- خط هادی را نیز به همان تعداد تقسیم میکنیم. 4- از نقاط تقسیم واقع بر خط پایه, رابطهایی عمود رسم نموده تا خط میانی یا امتداد محور افقی دابره غلتان را در نقاط O تا O12 را قطع نماید. 5- به مراکز نقاط O1,O2...O12 و همان شعاع دایره غلتان, دایره های کمکی رسم میکنیم تا خط افقی که به موازات خط پایه,از نقاط واقع بر دایره غلتان رسم شده در نقاط A1 تا A12 قطع نمایند. 6-چنانجه نقاط مذکور را به یکدیگر وصل کنیم منحنی سیکلویید تشکیل میگردد. فایل های سالیدورکس به همراه فایل تحلیل با آدامز و فایل suppress شده ضمیمه شده است.