طراحی و شبیه سازی مقسم توان ویلکینسون در فرکانس مرکزی 2 گیگاهرتز بر روی زیر لایه RO5880

طراحی و شبیه سازی مقسم توان ویلکینسون در فرکانس مرکزی 2 گیگاهرتز بر روی زیر لایه RO5880 در این پروژه هدف طراحی و شبیه سازی مقسم توان ویلکینسون با ضریب تقسیم برابر است که ابتدا با توجه به فرکانس کاری مورد نظر و زیرلایه استفاده شده ابعاد ساختار تعیین گردید و در ادامه با استفاده از نرم افزار مایکروویو آفیس (MWO,AWR) ساختار شبیه سازی شد و در ادامه ساختار با استفاده از نرم افزار HFSS که یک رم افزار تحیلی عددی است شبیه سازی شد و نتایج حاصل با نتایج شبیه سازی AWR مقایسه شد در نهایت یک گزارش کار از کارهای انجام شده گردآوری شده است .