طراحی ماشین سنگ شکن با نرم افزار کتیا بطور کامل

طراحی ماشین سنگ شکن با نرم افزار کتیا بطور کامل در این پروژه آموزشی ماشین سنگ شکن و تسمه انتقال آن بطور کامل در نرم افزار کتیا بصورت تریدی طراحی شده است.