طراحی فیلتر گابور برای پردازش تصویر با متلب

طراحی فیلتر گابور برای پردازش تصویر با متلب در كاربردهاي مختلف بينايي كامپيوتر از قبيل آناليز بافت و آشكارسازي لبه، توابع گابور بطور وسيعي استفاده شده اند. فيلتر گابور يك فيلتر خطي و محلي است. هسته كانولوشن فيلتر گابورحاصلضرب يك تابع نمايي مختلط و گوسين است. فيلترهاي گابور درصورتي كه به طور مناسب و دقيق تنظيم شوند، عملكرد بسيار مناسبي در تشخيص ويژگي هاي بافت و لبه بافت دارند. ويژگي ديگر فيلترهاي گابور درجه تفكيك مشترك بالاي آنهاست .اين بدان معني است كه پاسخ آنها هم در حوزه مكان و هم در حوزه فركانس كاملا محلي و قابل تنظيم كردن است. دستوراتی که در طراحی فیلتر گابور به کار رفته و نیاز به توضیح آنها می‌باشد به شرح زیر است: Ceil : این دستور همانند جز صحیح عمل می‌کند و گرد کردن به سمت مثبت بینهایت را انجام می‌دهد. Meshgrid : اگر بخواهیم ماتریسی مثل z را به صورت یک ماتریس دو بعدی، بر حسب مقادیر مختلف x و y ، تعریف کنیم و سپس آن را به صورت یک شکل سه بعدی (با هر دستور ترسیم سه بعدی دلخواه) رسم کنیم. برای این منظور، قبل از هر چیز باید بازه لازم برای x و y و همچنین مقادیر انتخاب شده از x و y در این بازه را تعریف کنیم. برای این منظور، می توانیم از دستور meshgrid در متلب استفاده کنیم. Imagestic : با استفاده از دستور imagesc ، می توان مقادیر یک ماتریس را به صورت یک تصویر مشاهده کرد. در واقع، متلب هر یک از عناصر ماتریس را به صورت یک نقطه در نظر می گیرد و سپس بر اساس مقدار آن نقطه، رنگی را به آن اختصاص می دهد و بنابراین با کنارهم قرار دادن این نقاط، تصویری از مقادیر عناصر ماتریس، حاصل می شود. Max : برای محاسبه ماکزیمم (max) یک ماتریس، از دستور max استفاده می شود. اگر A یک ماتریس دو بعدی باشد، دستور max(A) ، برداری را بر می گرداند که در آن ماکزیمم هر ستون ماتریس A ، مشخص شده است و دستور)) max(max (A) ، ماکزیمم ماتریس A را محاسبه می کند. ابتدا فیلتر بانک گابور را با زوایای 0 و 45 و 90 و 270 طراحی می‌‌شود سپس کانوولوشن تصویر بافتی با فیلتر گابور انجام می‌گردد. کد متلب و فایل ورد گزارش در بسته به ضمیمه آورده شده است.