طراحی راکتور هیدروژناسیون گاز/مایع با Aspen

طراحی راکتور هیدروژناسیون گاز/مایع با Aspen فایل شبیه سازی Aspen در بسته به ضمیمه آورده شده است.