طراحی راکتور بستر ثابت (بیوراکتور) برای تولید محصولات مواد غذایی

طراحی راکتور بستر ثابت (بیوراکتور) برای تولید محصولات مواد غذایی اين راكتور زماني كه يك واكنش شيميايي احتياج به همزدن شديد داشته باشد مورد استفاده قرار مي گيرد . كنترل حرارت در اين راكتورها به آساني انجام مي گيرد. يكي از محدوديت هاي اين نوع راكتورها درصد تبديل پايينتر آنها در واحد حجم محصول توليد در مقايسه با ساير راكتورهاي پيوسته باز مي باشد. به همين دليل حجم راكتور مذكور را بايد خيلي بزرگ انتخاب كرد تا به درصد تبديل بالا دست يافت . در صنعت معمولاً از يك سري راكتور مخلوط شونده پشت سر هم استفاده مي شود. تحلیل دستی راکتور بستر ثابت در ضمیمه موجود است.