طراحی دستگاه آبمیوه گیری با کتیا

طراحی دستگاه آبمیوه گیری با کتیا در این پروژه فایل کتیای اسمبلی دستگاه آبمیوه گیری به همراه تمامی جزییات آن ضمیمه شده است.