طراحی دریل پیشرفته با کتیا

طراحی دریل پیشرفته با کتیا در این پروژه فایل کتیای اسمبلی دریل به همراه تمامی جزییات آن ضمیمه شده است.