طراحی بال هواپیما با کتیا

طراحی بال هواپیما با کتیا در این پروژه ابتدا معادلات حاکم بر ایرفویل پیدا شده و سپس برای یک ایرفویل خاص داده گذاری می شود. سپس کدی برای انجام آن نوشته شده و خروجی آن به صورت نقطه گرفته میشود. سپس این نقاط وارد نرم افزار اکسل شده و به صورت ماکرو به نرم افزار کتیا ایمپورت می شود و در کتیا فایل نهایی طراحی می شود. الف) معادلات حاکم برای طراحی ایرفویل از معادلات ایرفویل NACA 4-DIGIT استفاده میشود ک این معادلات به روش تحلیلی بوده و انحنای خط مرکز هندسی و ضخامت ایرفویل را در طول ایرفویل نشان می دهد. روش مذکور در سال 1930 ابداع شد و در یک گزارش ارائه شد. در این گزارش نشان داد شد که دو پارامتر در طراحی ایرفویل تاثیر فراوانی دارند. یکی از این پارامترها زاویه شیب خط مرکز هندسی ایرفویل و دیگری توزیع ضخامت در بالا و پایین خط مرکز هندسی است. فایل کتیا و اکسل و توضیحات پروژه به بسته ضمیمه شده است.