طراحی اواپراتور با کتیا

طراحی اواپراتور با کتیا در این پروژه فایل کتیای اواپراتور به همراه تمامی جزییات آن ضمیمه شده است.