طراحی ابزار پرس با کتیا

طراحی ابزار پرس با کتیا در این پروژه فایل کتیای اسمبلی ابزار پرس به همراه تمامی جزییات آن ضمیمه شده است.