شبیه سازی کنترل کننده H-infinity و Loop shaping در متلب

شبیه سازی کنترل کننده H-infinity و Loop shaping در متلب کنترل کننده های H-infinity و loop shaping ، کنترل کننده های مقاومی هستند که با هدف ردیابی ورودی مرجع و تضعیف اغتشاش، در مقابل نامعینی های سیستم مقاوم می باشند. در این پروژه سعی شده است با استفاده از یک مثال که دارای پارامترهای نامعین و عدم قطعیت می باشد، ابتدا نامعینی ساختار یافته سیستم را مدل کنیم و سپس به طراحی کنترل کننده های H-infinity و loop shaping بپردازیم. همچنین پاسخ فرکانسی حلقه باز سیستم، عملکرد نامی و مقاوم، پایداری نامی و مقاوم، تحلیل پاسخ گذرای سیستم از نظر تضعیف اغتشاش، پاسخ پله و پالس انجام شده است. نمودارها و کدهای متلب به همراه گزارش کامل پروژه در این بسته قرار دارد.برای انجام پروژه های بیشتر به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.