شبیه سازی کلاک پالس با پروتئوس

شبیه سازی کلاک پالس با پروتئوس کلاک پالس یک شکل موج مربعی است که بین دو حالت منطقی(معمولا صفر و یک) تغییر وضعیت می‌دهد. کلاک پالس در واقع حاصل دست رنج چندین قطعه و فرمول مهندسی است. تولیدکننده پالس یا به انگلیسی Clock Generator وظیفه ساختن کلاک پالس را دارد. اجزایی که در همه مدارات تولیدکننده پالس مشترک است، قسمت نوسان‌ساز و قسمت فیدبک می‌باشد. کار نوسان‌سازها ساختن یک سیگنال متناوب است این شکل‌موج در ابتدا وجود ندارد و نوسان‌ساز با استفاده از خازن و مقاومت و یا کریستال آن را ایجاد می‌کند. با توجه به مقدار خازن و مقاومتی که استفاده می‌شود، می‌توان زمان نوسان و مقدار سیگنال را تغییر داد. استفاده کلاک پالس به این صورت است که با هر بار صفر و یک شدن، اطلاعات جابجا شود. بنابراین سرعت صفر و یک شدن کلاک پالس حائز اهمیت است مزیتی که مدار استفاده شده در این پروژه دارد این است که با توجه به مقادیر خازن و مقاومت استفاده شده می‌توان سرعت انتقال و فرکانس را کم و زیاد کرد. محتویات این بسته شامل شبیه سازی پروتوس کلاک پالس و گزارش ورد پروژه می باشد.