شبیه سازی پدیده اثر کرونا در متلب

شبیه سازی پدیده اثر کرونا در متلب می خواهیم پدیده کرونا را در طول یک خط انتقال شبیه سازی کنیم ، برای این منظور خطوط انتقال را به صورت شکل زیر مدل می کنیم. که یک خط انتقال کامل می تواند از با اتصال سریه چندین جز به هم تشکیل شود: در مدلهای بالا R , L سری مقاومت و سلف وابسته به طول هستند که به منظور شبیه سازی خط انتقال استفاده شده اند، و خازن و رسانای غیر خطی به منظور شبیه سازی اثر کرونا در مدار قرار گرفته اند که در صورتی که شرایط پدیده کرونا برقرار باشد یعنی مقدار ولتاژ خط بیشتر از ولتاژ کرونا باشد و تغیرات آن نسبت به زمان بزرگتر از صفر باشد در این صورت پدیده کرونا اتفاق می افتد که برای مدل کردن آن از خازنهای و رسانایی غیر خطی و وابسته به ولتاژ در طول خط انتقال استفاده می کنیم . در صورتی که شرایط پدیده کرونا برقار نباشد یعنی مقدار ولتاژ از ولتاژ کرونا کوچکتر باشد می توان خازن و رسانایی را به صورت ثابت قرار داد یا آنها را برابر صفر در نظر گرفت. کد متلب و سیمولینک به همراه گزارش ورد در این بسته آموزشی ضمیمه شده است.