شبیه سازی و مطالعه جریان داخلی پوازی و کوئت هم جهت و غیر هم جهت با نرم افزار فلوئنت

شبیه سازی و مطالعه جریان داخلی پوازی و کوئت هم جهت و غیر هم جهت با نرم افزار فلوئنت در این پروژه هدف شبیه سازی و مطالعه جریان داخلی به کمک نرم افزار فلوئنت است.فرضیات مساله به شکل زیر است. 1- جریان پوازی: جریان آرام تراکم ناپذیر پایدار دو بعدی مابین دو صفحه تخت بی نهایت بزرگ ساکن با عامل حرکت فشاری 2- جریان کوئت: جریان آرام تراکم ناپذیر دو بعدی مابین دو صفحه تخت بی نهایت بزرگ یکی ساکن و دیگری متحرک با عامل حرکت تنش برشی 3- ترکیب جریان های بالا در دو حالت سرعت های هم جهت و مخالف هم لازم به ذکر است که فرض توسعه یافتگی لحاظ نشده و جریان شبیه سازی شده باید از ابتدا شروع به توسعه یافتگی کند. (در صورتی که شرایط مرزی ابتدا وانتها پریودیک نباشد.) هندسه: هندسه مسئله دو صفحه تخت موازی بی نهایت بزرگ است.فاصله صفحات 1 سانتی متر (یا مقادیر دلخواه دیگر)و طول صفحات باید به قدری بزرگ باشد که تا طول توسعه یافتگی را در بر گیرد. (نزدیک به 50 تا 100 برابر فاصله صفحات مناسب است.)جریان با فشار مشخص وارد شده و در انتها به اتمسفر تخلیه می شود.سرعت ورودی و گرادیان فشار به گونه ای باشد که جریان آرام باشد.شرط مرزی عدم لغزش روی دیواره ها برقرار است و سیال مورد نظر آب (هوا) است. گرادیان فشارهای مختلف با کمک فشار جریان ورودی اعمال میشود.برای جرین دوم وسوم برای گرادیان فشارهای مختلف سرعت حرکت صفحه بالایی برابر با سرعت متوسط ورودی است. فایل های فلوئنت کوئت پوازی هم جهت و غیر هم جهت،کوئت ، پوازی و گزارش کامل آن در ضمیمه آورده شده است.