شبیه سازی و محاسبه شرایط تعادلی هیدرات بر اساس انرژی آزاد هلموتز با متلب

شبیه سازی و محاسبه شرایط تعادلی هیدرات بر اساس انرژی آزاد هلموتز با متلب معادله حالت Cubic Square-Well که به صورت مخفف با eCSW EoS نشان داده می شود برای محاسبه شرایط تعادلی هیدرات در سیستم های مختلف استفاده می شود. این معادله بر اساس انرژی آزاد هلموتز است که شامل یک ترم غیرالکترولیت و دو ترم الکترولیتی است. ترم غیر الکترولیتی همان Cubic Square-Well Equation of State (CSW EoS) است و ترم الکترولیتی شامل یک ترم انرژی بورن و یک ترم تقریب کروی متوسط است. در این کار eCSW EoS با مدل van der Waals–Platteeuw ترکیب شده است. و برای محاسبه شرایط تشکیل هیدرات گاز به کار رفته است. محاسبه تعادل برای رگرسیون ثابت های لنگمیور بر حسب دما برای هیدرات هایN_2 ,〖CH〗_4,C_2 H_6,C_3 H_8,C_4 H_10,〖CO〗_2 با استفاده از داده های آزمایشگاهی نوشته شده است. اگرچه با استفاده از eCSW EoS می توان برخی پارامترها را نظیر k_ij برای 〖CO〗_2-آب و الکترولیته-آب تنظیم کرد. شرایط تعادلی هیدرات در سیستم های مختلف شامل گاز های منفرد، گازهای چندگانه، گازهای طبیعی پیش بینی می شود. نتایج مدل با مقادیر محاسبه شده با استفاده از SRK و PR مقایسه می شود. همچنین شرایط تعادلی برای سیستم های هیدرات مختلف در حضور الکترولیته هایی مثل NaCl و KCl و CaCl2 و ترکیبات آنها پیش بینی می شود. در ادامه مقاله با عنوان زیر در متلب شبیه سازی و نتایج توضیح داده شده است. Prediction of hydrate equilibrium conditions using Electrolyte Cubic Square-Well Equation of State کد متلب و نمودارهای مقاله در ضمیمه پیوست اضافه شده است.