شبیه سازی واحد تولید اوره با نرم افزار Aspen Plus

شبیه سازی واحد تولید اوره با نرم افزار Aspen Plus این واحد دارای بخش ها و واحدهای فرعی زیر است : واحد افزایش فشار خوراک: در مرحله آمونیاک و گاز Co۲ که بعنوان خوراک اصلی سنتز اوره ابتدا فشرده شده و سپس به واحد سنتز اوره ارسال می گردد.واحد سنتز اوره : در بخش آمونیاک و CO۲ تحت شرایط دما و فشار به اوره تبدیل می گردد.واحد تبخیر و خالص سازی : در این مرحله خلوص اوره خروجی از بخش سنتز جهت ارسال به واحد دانه بندی افزایش می یابد.واحد دانه بندی: در این واحد محصول نهايي اوره بصورت گرانول جامد درآمده، این بسته آموزشی شامل فایل شبیه سازی با ASpen Plus به همراه فایل پی دی اف آموزشی است.